Οδηγίες επισκευής και συντήρησης μηχανής Wimshurst
Παρουσιάσεις και δραστηριότητες για το σπίτι για το κεφάλαιο "Ηλεκτρισμός" της Ε΄τάξης
Προτάσεις, παραλλαγές και παρατηρήσεις* πάνω στις προτεινόμενες από το ΙΕΠ […]
Στατικός Ηλεκτρισμός Φαινόμενα όπως η έλξη και η άπωση, ανάμεσα […]
ΕξΑΕ Εκπαιδευτικό Υλικό για το κεφάλαιο "Ηλεκτρισμός" της Ε' Τάξης - Στατικός Ηλεκτρισμός