Προτάσεις διδασκαλίας για τις Φ.Ε. στο Δημοτικό

Σχετικά με τη διδασκαλία των Φ.Ε. στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο 

Ψηφιακή Τάξη

Ψηφιακά περιβάλλοντα, μαθήματα, πληροφορίες

Νέες Τεχνολογίες – ΤΠΕ

Λογισμικό
Συλλογή με αποθετήρια προσομοιώσεων και διαδραστικού υλικό, χρήσιμου ...
Eικονικά / απομακρυσμένων εργαστήρια Φ.Ε ...
Βιντεοσκοπημένο υλικό από πειράματα και δραστηριότητες σχετικές με ...
Λογισμικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία των ...
media players, εφαρμογές γραφείου κ.α ...
Συλλογές εκπαιδευτικού υλικού ...

Καταγραφή – Απεικόνιση
Δεν βρέθηκαν άρθρα.
3D Εκτύπωση
Συνεργασία με το 7ο Γυμνάσιο για την διοργάνωση ...
Ενημερωτικό υλικό και ιστοσελίδες για την 3D εκτύπωση ...
Σχέδια 3D εκτύπωσης και κατασκευές, χρήσιμα για το ...