Παρουσιάσεις και δραστηριότητες για το σπίτι για το κεφάλαιο "Ηλεκτρισμός" της Ε΄τάξης
Δραστηριότητες για το σπίτι για το κεφάλαιο "Δομή της ύλης" της Ε' τάξης
Παρουσιάσεις και δραστηριότητες για το σπίτι για το κεφάλαιο "Θερμότητα" της Ε΄ τάξης
Προτάσεις πειραματικής διδασκαλίας για τα Φυσικά στο Δημοτικό, με απλά υλικά.
Στόχοι: Να συνδεθεί το φυσικό μέγεθος “πυκνότητα” με τα μεγέθη […]
Θερμότητα και θερμοκρασία, δύο διαφορετικές έννοιες
Στατικός Ηλεκτρισμός Φαινόμενα όπως η έλξη και η άπωση, ανάμεσα […]
ΕξΑΕ Εκπαιδευτικό Υλικό για το κεφάλαιο "Θερμότητα" της Ε' Τάξης - Συστολή και Διαστολή
ΕξΑΕ Εκπαιδευτικό Υλικό για το κεφάλαιο "Θερμότητα" της Ε' Τάξης - Εξάτμιση, Βρασμός και Συμπύκνωση
ΕξΑΕ Εκπαιδευτικό Υλικό για το κεφάλαιο "Θερμότητα" της Ε' Τάξης - Φυσική κατάσταση σωμάτων, Τήξη και Πήξη