Στόχοι:

  • Να αναδειχθεί η εξάρτηση της τριβής από το είδος των επιφανειών που “τρίβονται”.

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, ο/η μαθητής/τρια:

  • Θα έχει αντιληφθεί ότι η τριβή εξαρτάται από το είδος των επιφανειών που τρίβονται.
  • Θα έχει παρατηρήσει ότι η δύναμη της τριβής εξαρτάται και από τις δύο επιφάνειες που ακουμπούν.

Δραστηριότητα (15′):

Διερεύνηση (10′)

Συμπεράσματα (10′)