Στόχοι:

  • Η γίνει κατανοητό ότι μπορούμε να αντιληφθούμε την ύπαρξη των δυνάμεων από τα αποτελέσματα που προκαλεί η εφαρμογή τους

 

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, ο/η μαθητής/τρια:

  • Θα μπορεί να συμπεραίνει την ύπαρξη (ή όχι), κάποιας συνολικής δύναμης που ασκείται σε ένα αντικείμενο, ανάλογα με τον τρόπο κίνησης του.

 

Δραστηριότητα (15′):

 

Διερεύνηση (15′)

 

 

 

 

Συμπεράσματα (5′)