Στόχοι:

  • Να αναδειχθεί η εξάρτηση της τριβής από την δύναμη που πιέζει τις επιφάνειες.

 

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, ο/η μαθητής/τρια:

  • Θα έχει κατανοήσει ότι όσο πιο έντονα πιέζονται μεταξύ τους δύο επιφάνειες, τόσο μεγαλύτερη τριβή αναπτύσσεται μεταξύ τους.

 

Δραστηριότητα (5′):

 

Διερεύνηση (10′)

 

 

 

Συμπεράσματα (5′)