Προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις και ψηφιακό υλικό Χημείας, σύμφωνα με τις οδηγίες ΙΕΠ (Σχ.έτος 2023-24) για την Α Λυκείου,  Β Λυκείου, Γ Λυκείου.

Εργαστηριακές δραστηριότητες
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Βασικές έννοιες
 • Παρασκευή και αραίωση διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Περιοδικός Πίνακας – Δεσμοί
 • Ταξινόμηση χημικών ενώσεων με βάση τη μέτρηση της αγωγιμότητας υδατικών διαλυμάτων τους και διατύπωση υποθέσεων για τη σωματιδιακή σύσταση των διαλυμάτων. Προτεινόμενα υλικά: ζάχαρη, αλάτι, αποφρακτικό αποχετεύσεων, οινόπνευμα, αποσταγμένο νερό και νερό βρύσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Οξέα – Βάσεις- Άλατα- Οξείδια
 • Χαρακτηριστικές χημικές αντιδράσεις.   Προτείνονται αντιδράσεις όπως:
  Καύση σύρματος Mg και μελέτη του παραγόμενου MgO.
  Απλές αντικαταστάσεις π.χ. Μg ή Zn με HCl και Fe (καρφί) σε διάλυμα CuSO4.
  Διπλές αντικαταστάσεις π.χ. AgNO3+KI, AgNO3+K2Cr2O7 ή K2CrO4, CuSO4+NaOH, Na2CO3 + HCl (έκλυση CO2).
  Εξουδετερώσεις όπως ΗCl+ΝaOH (χωρίς ορατό αποτέλεσμα και με  ορατό αποτέλεσμα με χρήση δείκτη).
 • Πείραμα επίδειξης: Ποιοτική ανίχνευση κατιόντων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4o: Στοιχειομετρία
 • Η έννοια του molΟι μαθητές/ήτριες σε ομάδες ζυγίζουν χημικές ουσίες (στερεές και υγρές), ο/η εκπαιδευτικός εισάγει την έννοια του mol και μετά οι μαθητές/ήτριες υπολογίζουν τον αριθμό των σωματιδίων στις ποσότητες που έχουν ζυγίσει.
 • Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης. Οι  μαθητές/-ήτριες σε ομάδες σχεδιάζουν και εκτελούν τις πειραματικές διαδικασίες παρασκευής και αραίωσης διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Βασικές έννοιες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Περιοδικός Πίνακας – Δεσμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Οξέα – Βάσεις- Άλατα- Οξείδια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4o: Στοιχειομετρία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Βασικές έννοιες


 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Οξέα – Βάσεις- Άλατα- Οξείδια


Εργαστηριακές δραστηριότητες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Γενικό Μέρος Οργανικής Χημείας
 • Οι μαθητές μπορούν με προσομοιώματα μορίων να κατασκευάσουν όλες τις γνωστές σε εκείνους ενώσεις με τέσσερα άτομα άνθρακα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o: Πετρέλαιο-Υδρογονάνθρακες
 • Μελέτη διαλυτότητας οργανικών ενώσεων στο νερό και στη βενζίνη και ταξινόμηση σε υδατοδιαλυτές και οργανοδιαλυτές. Ενδεικτικές οργανικές ενώσεις : εξάνιο, παραφίνη, αιθανόλη, 1-βουτανόλη, κάποιο έλαιο, βούτυρο, σαπούνι, κάποιο απορρυπαντικό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o: Αλκοόλες – Φαινόλες
 • Πείραμα επίδειξης: Παραγωγή αιθανόλης (απόσταξη αλκοολούχου ποτού).
 • Εργαστηριακή άσκηση: Οξείδωση αιθανόλης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Καρβοξυλικά οξέα

 • Ο όξινος χαρακτήρας των καρβοξυλικών οξέων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: Βιομόρια και άλλα μόρια
 • Εργαστηριακή άσκηση: Παρασκευή σαπουνιού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Γενικό Μέρος Οργανικής Χημείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o: Πετρέλαιο-Υδρογονάνθρακες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o: Αλκοόλες – Φαινόλες


* Για την εκτέλεση των εφαρμογών, θα πρέπει να τρέξετε το αντίστοιχο αρχείο μέσα από το rar ή κάνοντας το αποσυμπίεση σε κάποιο φάκελο στον υπολογιστή σας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Γενικό Μέρος Οργανικής Χημείας


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o: Πετρέλαιο-Υδρογονάνθρακες


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o: Αλκοόλες – Φαινόλες


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4o: Καρβοξυλικά οξέα

 


 
Εργαστηριακές δραστηριότητες

 ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 

 • Πείραμα επίδειξης
  Ποιοτική μελέτη της επίδρασης της επιφάνειας στερεού στην ταχύτητα της χημικής αντίδρασης: Αντίδραση στερεού Mg (ή Zn) με υδατικό διάλυμα υδροχλωρικού οξέος: Mg(s)+ 2 ΗCl(aq) → ΜgCl2(s) + H2↑ και παρατήρηση της επίδρασης του τεμαχισμού του Mg (επιφάνεια επαφής) στην ταχύτητα της έκλυσης φυσαλίδων υδρογόνου.
 • Εργαστηριακή άσκηση
  Οι μαθητές/ήτριες μελετούν σε ομάδες τους παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα παραγωγής CO2 κατά τη διάλυση σε νερό αναβράζοντος δισκίου, π.χ. με βιταμίνη C, κρίνοντας από τη μεταβολή της ταχύτητας έκλυσης φυσαλίδων CO2 όταν μεταβάλλεται: (α) η θερμοκρασία, (β) η ποσότητα του αντιδρώντος και (γ) η επιφάνεια επαφής (λειοτρίβηση).

ΟΞΕΑ – ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 

 • Πείραμα επίδειξης
  Μέτρηση της τιμής του pH υδροχλωρικού οξέος πριν και μετά την αραίωση αυτού με εννεαπλάσιο όγκο νερού.
 • Εργαστηριακή άσκηση
  α) Παρασκευή ρυθμιστικών διαλυμάτων
  • με ανάμιξη των συστατικών τους
  • με μερική εξουδετέρωση ασθενούς οξέος (CH3COOH) από ισχυρή βάση
  β) Μελέτη ρυθμιστικών διαλυμάτων
  αραίωση ρυθμιστικού διαλύματος και σύγκριση αρχικής και τελικής τιμής pH.
  προσθήκη μικρής ποσότητας ισχυρού οξέος ή ισχυρής βάσης και σύγκριση αρχικής και τελικής τιμής pH.
 • Εργαστηριακή άσκηση: Ογκομέτρηση
  Προσδιορισμός της περιεκτικότητας του ξυδιού σε οξικό οξύ. Πρότυπο διάλυμα: 0,1Μ ΝaOH. Δείκτης: φαινολοφθαλεΐνη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (β τεύχος)
 • Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων στο https://www.rsc.org/periodic-table . H διδασκαλία και οι ασκήσεις ηλεκτρονιακής δόμησης ατόμων προτείνεται να μην επεκτείνονται στα στοιχεία του Τομέα f, δεδομένης της ασυνέχειας στην ηλεκτρονιακή δόμηση που παρουσιάζουν ορισμένα από τα άτομα αυτών των  στοιχείων, παρά μόνο να τονίζεται ότι στις 14 ομάδες του Τομέα f συμπληρώνονται σταδιακά με ηλεκτρόνια τα f τροχιακά.

ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ


ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ