Δραστηριότητες για το σπίτι για το κεφάλαιο "Δομή της ύλης" της Ε' τάξης
Στόχοι: Η κατανόηση ότι το βάρος (στη γη) εκφράζει την […]