Οι φωτοπύλες χρησιμοποιούνται για την μέτρηση χρόνου με υψηλή ακρίβεια. Συγκεκριμένα μπορούν να καταγράψουν:

  • τον χρόνο διέλευσης ενός αντικειμένου (λειτουργία F1)
  • το χρονικό διάστημα κίνησης μεταξύ των δύο φωτοπυλών (λειτουργία F2)
  • την περίοδο ταλάντωσης (λειτουργία F3)

Παρακάτω περιλαμβάνονται  Φύλλα Εργασίας  με σκοπό οι μαθητές να :

  1. εξοικειωθούν με τη χρήση των δύο λειτουργιών των φωτοπυλών ( F1, F2)  και τον υπολογισμό της ταχύτητας στη θέση κάθε φωτοπύλης (Φύλλο εργασίας 1)
  2. χρησιμοποιήσουν τις δύο λειτουργίες των φωτοπυλών F1 και F2 για να υπολογίσουν την επιτάχυνση σε διάφορες θέσεις κατά την κύλιση σφαίρας σε κεκλιμένο επίπεδο (Φύλλο εργασίας 2)