Στόχοι:

  • Να γίνει κατανοητό ότι αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη των δυνάμεων από τα αποτελέσματα που προκαλούν

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, ο/η μαθητής/τρια:

  • Θα μπορεί να συμπεραίνει την ύπαρξη (ή όχι), κάποιας συνολικής δύναμης που ασκείται σε ένα αντικείμενο, ανάλογα με τον τρόπο κίνησης του.

Δραστηριότητα (15′):

Διερεύνηση (15′)

 

Συμπεράσματα (5′)