Βιντεοσκοπημένο υλικό από πειράματα και δραστηριότητες σχετικές με την διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών  
Οι προτεινόμενες εργαστηριακές δραστηριότητες από ΙΕΠ